1.Identiteit verkoper

ECW NV
Maatschappelijke zetel: Bedrijfsstraat 16 - 3500 Hasselt.
E-mailadres: info@elpocuisinex.eu
Telefoonnumer: 011/26 38 11
Ondernemingsnummer: BE 0874.532.006

2. Bestelling & levering

2.1. Iedere koper verklaart zich bij voorbaat akkoord met onze verkoopsvoorwaarden. En door het feit dat de besteller ons zijn bestelling laat toekomen, verklaart hij dat hij kennis heeft genomen van onze verkoopsvoorwaarden.

2.2. Alle ontvangen orders evenals eventuele wijzigingen binden de verkoper slechts nadat hij deze schriftelijk heeft bevestigd. Handelings-, verpakkings- en verzendingskosten zijn ten laste van de klant.

2.3. Leveringen worden franco geleverd aan de bevestigde voorwaarden/excl.btw. Voor kleinere bestellingen wordt er een handelingskost van €25/excl.btw in rekening gebracht.

2.4. Wanneer op verzoek van de koper het leveringsadres wordt uitgeschreven op naam van derden en de goederen daar worden geleverd, blijft de koper verantwoordelijk en borg voor de betaling van de factuur. Door de aflevering op de door de besteller aangeduide plaats, erkent de koper de levering te hebben ontvangen.

2.5. Leveringen worden verzorgd door een externe transportpartner. 2.6. Leveringsvoorwaarden zijn enkel geldig voor de BENELUX.

3. Leveringstermijn

Onze leveringstermijnen worden slechts bij wijze van informatie en bij benadering opgegeven. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot schadevergoeding nog tot annulering van de bestelling. De leveringen zelf geschieden exclusief transportkosten. Deelname in de leveringskosten is ten laste van de klant.

4. Annulatie

Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding.

5. Betalingen & betalingsvoorwaarden

Onze rekeningen zijn betaalbaar aan de door ons bevestigde betalingsvoorwaarden.

5.1. Wij aanvaarden volgende betalingsmiddelen: voorafbetaling via overschrijving tenzij anders overeengekomen.

5.2. De koopwaar is betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Iedere vertraging in de betaling brengt de koper de verplichting mee van rechtswege, en in afwijking art.1153 B.W. zonder ingebrekestelling, een intrest te betalen van 10% en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. In geval op de vervaldag van de factuur de betaling niet is geschied, behoudt de verkoper zich het recht voor over te gaan tot invordering van de hoofdsom verhoogd met intresten en kosten. De kosten die uit deze invordering vooruitspruiten vallen eveneens ten laste van de koper. Door het feit zelve van het in gebreke van betaling op de vervaldag en zonder dat ingebrekestelling nodig is zal het bedrag van de factuur dat verschuldigd blijft van rechtswege worden verhoogd met een schadevergoeding van 10% met een minimum van €50.00 voor de schade die werd geleden door de schuld van de koper. De onderhavige clausule doet geen afbreuk aan de verplichting de hierboven voorziene verwijlintresten te betalen. In geval van terugname van de goederen is de koper verplicht 30% van de levering en schadevergoeding voor waardevermindering van genoemde goederen als vergoeding voor contractbreuk te betalen.

6. Klachtenregeling en geschillen

6.1. Klachten dienen binnen acht dagen na levering van de goederen gemeld te worden op het mailadres orders@elpocuisinex.eu. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen enkel product mag worden teruggestuurd zonder ons voorafgaand en schriftelijk akkoord. Zulke toestemming is echter steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige erkenning van aansprakelijkheid.

6.2. De Rechtbank van Hasselt is uitsluitend bevoegd in geval van invordering, betwisting of geschillen. Wij behouden echter het recht om afstand te doen van deze rechtsmacht toegekende clausule, zonder dat dit onze andere clausules in het gedrang brengt. Alle geschillen zullen beslecht worden overeenkomstig het Belgische recht.

7. Clausule van eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom, interesten en kosten, dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1583 B.W. De koper is nochtans verantwoordelijk voor de verkochte materialen en staat in voor hun verlies.

8. Herroepingsrecht/bedenktermijn

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Volgens de wet van 6 april 2010 (betreffende handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument) kan de klant binnen de 14 werkdagen na levering van het product zonder boete en zonder opgave van motief het verzakingsrecht uitoefenen.

Deze termijn geeft de klant de mogelijkheid het gekochte product te beoordelen zoals in een etalage.

Samen met de retourzending stuurt de klant alle toebehoren, bijgevoegde documentatie, en verpakkingsmateriaal. De consument stuurt het ongebruikte product, in intacte en complete originele verpakking, terug op zijn of haar kosten. ECW Nv is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

9. Garantie & waarborg

De waarborg is die van de fabrikant en is geldig in België vanaf de datum van levering, al naar het geval van eventuele fabricagefouten.

10. Afwijkingen

Het uitgeven van een handelseffect of elke andere regeling brengt aan de bedingen van het onderhavig contract, noch vernieuwing, noch een afwijking aan. Door het feit van de bestelling zelve, aanvaarden zowel koper als verkoper bovenvermelde contractvoorwaarden en verklaart de koper tevens uitdrukkelijk afstand te doen van alle eventuele andere voorwaarden.

11. Cookies & privacy

ECW respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. ECW zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. U heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens.

ECW gebruikt persoonlijke gegevens om de volgende diensten te leveren:

  • Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand.
  • Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten.
  • ECW verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.